จดทะเบียนผู้ส่งออก

Apr 05

จดทะเบียนผู้ส่งออก

ฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเสียเงินโดยใช่เหตุเลยครับ �

(ข) การนำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย์2


จดทะเบียนผู้ส่งออก

กลไกของความชรา (Mechanism of Aging)วิดีโอ จดทะเบียนผู้ส่งออก

สารคดีข้าวหอมมะลิไทย ตอนที่ 16 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย

อ่านเกี่ยวกับ จดทะเบียนผู้ส่งออก

อยากเป็น Forex Trader จะเริ่มต้นยังไงดี

Bestforexbrokerthailand | 27/02/2015

Trader มือใหม่หลายคนคงสับสนว่า เราจะเริ่มต้นเรียนรู้อะไรก่อนดี ช่วงแรกผมก็งงเหมือนกัน อะไรหว่า MT4 , นับ Pip ยังไง, Spread คืออะไร, MM, ไหนจะ RR และอีกสารพัด เยอะไปหมด ซึ่ง Newbie ทุกคนน่าเป็นเหมือนกันหมด

การเรียนรู้เรื่องเหล่านี้จะเร็วขึ้น ถ้าเราซื้อคอร์สเรียนครับ… แต่กับหลายๆคอร์สของคนไทย ที่รับสอน Forex ค่อนข้างน่าผิดหวังครับ(คนที่รับสอน Forex ดีๆ ก็มีนะครับ แต่ต้องหานานหน่อย)

ถ้าเรามีทุนไม่มากนัก และมีเวลาพอสมควร ผมแนะนำให้ศึกษาจาก internet ก่อนเลยครับ มีคนใจดีทำไว้หมดแล้ว มีทั้งบทความ ทั้งวีดีโอ ตอนแรกผมก็ไปหาความรู้เรื่อง Forex ที่ Pantip อยู่พักนึง หลังจากนั้นก็ไปตามเวปบอร์ด แล้วก็กลุ่ม Facebook ศึกษาไปเรื่อยๆ

ฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเสียเงินโดยใช่เหตุเลยครับ �

Source: http://www.kiatchai.com/archives/1268


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จดทะเบียนผู้ส่งออก

จดทะเบียนผู้ส่งออก

สารคดีข้าวหอมมะลิไทย ตอนที่ 16 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย

วิดีโอ จดทะเบียนผู้ส่งออกถ้าเรามีทุนไม่มากนัก และมีเวลาพอสมควร ผมแนะนำให้ศึกษาจาก internet ก่อนเลยครับ มีคนใจดีทำไว้หมดแล้ว มีทั้งบทความ ทั้งวีดีโอ ตอนแรกผมก็ไปหาความรู้เรื่อง Forex ที่ Pantip อยู่พักนึง หลังจากนั้นก็ไปตามเวปบอร์ด แล้วก็กลุ่ม Facebook ศึกษาไปเรื่อยๆ

(ก) การใช้บริการหรือการนำสินค้าไปใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด1

การผลัดเซลล์ผิวหนัง (Peeling)การให้ บริการในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นการให้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร และถ้าการให้บริการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการส่งออกบริการตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ก็จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) เรื่อง กำหนดประเภทหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่าง ประเทศตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 สาระสำคัญคือ การให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศที่ จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 นั้น จะต้องเป็นกรณี "การให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรแก่ผู้รับบริการในต่างประเทศ และได้ส่งผลของการให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด" เท่านั้น แต่ในทางปฏิบัตินั้นมักเกิดปัญหาขึ้นระหว่าง เจ้าพนักงานประเมินกับผู้ประกอบการที่มี หน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในประเด็นการส่งออกบริการที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใน อัตราร้อยละ 0 ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ดังประเด็นปัญหาที่ได้สรุปเป็นกรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 การส่งผลของการให้บริการไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมดนั้นมีขอบเขตเพียงใด ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความและมีผลกฎหมาย อย่างไร

กรณีที่ 2 ในการนำกฎหมายไปปรับใช้โดยเฉพาะกรณีที่การให้บริการในราชอาณาจักรแก่ผู้รับ บริการในต่างประเทศ และได้ส่งผลของการให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด หากพิจารณาได้ว่าเป็นการส่งออกบริการที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใน อัตราร้อยละ 0 แล้ว จะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ในการนำมาแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินว่าได้มีการส่งผลของการให้บริการไปใช้ใน ต่างประเทศทั้งหมด

เนื่อง จากภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการบริโภค ผู้ที่รับภาระภาษีขั้นสุดท้าย ได้แก่ผู้บริโภค โดยที่ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บจากกิจการ 3 ประเภท คือการขายสินค้าในราช-อาณาจักร การให้บริการในราชอาณาจักรและการนำเข้า ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

บท ความนี้จึงขอนำเสนอเรื่องของการให้บริการในราชอาณาจักรและใช้บริการนั้นใน ต่างประเทศหรือการ "ส่งออกบริการ" และเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้เขียนจึงลำดับหัวข้อการนำเสนอดังนี้

1. หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. แนววินิจฉัยของกรมสรรพากร

3. ประเด็นปัญหาและบทวิเคราะห์

1. หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1 ประมวลรัษฎากร

มาตรา 77/1(10) "บริการ" หมายความว่า การกระทำใดๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่า ซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า และให้หมายความ รวมถึงการใช้บริการของตนเองไม่ว่าประการใดๆ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง

(ก) การใช้บริการหรือการนำสินค้าไปใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด1

(ข) การนำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย์2

Source: http://bestforexbrokerthailand.com/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99-forex-trader/