กําไรสุทธิ ภาษาอังกฤษ

Mar 29

กําไรสุทธิ ภาษาอังกฤษ

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีได้ กําไรสุทธิ ภาษาอังกฤษ.

วิดีโอ กําไรสุทธิ ภาษาอังกฤษการซื้อและการขายหลักทรัพย์ที่สำเร็จลุล่วง

http://www.cway-investment.com/2012/12/blog-post_18.html

ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดห�อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กําไรสุทธิ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์การลงทุนEARNINGS PER SHARE (กำไรต่อหุ้น)

หรือ EPS ส่วนของกำไรสุทธิที่แบ่งเฉลี่ยแก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น มีสูตรคำนวณดังนี้  กำไรต่อหุ้น = กำไรสุทธิของบริษัท / จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัท

EBITDA (Earnings before Interest , Tax, Depreciation and Amortization)

ดัชนีวัดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งไม่รวมผลกระทบด้านต้นทุนการเงิน และนโยบายทางการบัญชี โดยคำนวณดังนี้ EBITDA = รายได้ - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาษี ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคา และค่าด้อยคุณภาพสินค้า)

ELCID (ระบบเอลสิด)

ย่อมาจาก Electronic Listed Companies Information Disclosure ซึ่งเป็นระบบการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์จัดเตรียมให้แก่บริษัทจดทะเบียนเพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถส่งข่าวสาร หรือข้อมูลมายังตลาดหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ของตนที่เชื่อมต่อ Online กับคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ระบบ ELCID ช่วยให้สามารถกระจายข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้อย่างกว้างขวางในทันที

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ ELCID และนับตั้งแต่กลางปี 2541 เป็นต้นไป การเปิดเผยข้อมูลผ่าน ELCID จะต้องมีฉบับแปลภาษาอังกฤษควบคู่มาด้วย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการได้รับทราบข้อมูล ระหว่างผู้ลงทุนไทยและผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ

ELECTRONIC COMPANIES INFORMATION DISCLOSURE (ระบบนำส่งสารสนเทศทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์)EPS (กำไรต่อหุ้น)

ดู Earning per Share

EQUITY FUND (กองทุนตราสารทุน)

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีนโยบายนำเงินไปลงทุนในตราสารทุน (Equity) ของบริษัทต่างๆ ปันผลจากกองทุนประเภทนี้จะไม่แน่นอน แต่จะมีอัตราสูงกว่าอัตราปันผลจากกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งให้ปันผลตอบแทนที่แน่นอน

EXECUTION

การซื้อและการขายหลักทรัพย์ที่สำเร็จลุล่วง

Source: http://www.bisnews.com/th/knowledge-vocabularye.php


กําไรสุทธิ ภาษาอังกฤษ