ขาดทุน หมายถึง

Apr 02

ขาดทุน หมายถึง

Page >> 1 2 3 4 5 6 7 8

ผลต่างระหว่างทรัพย์สิน กับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น จะบันทึกเป็นผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน อยู่ในหมวดของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล


ขาดทุน หมายถึง

ให้สามารถเริ่มต้นปฎิบัติงานได้อย่างนักบัญชีที่มีประสบการณ์มาแล้ววิดีโอ ขาดทุน หมายถึง

Basic course Part 7 - Pips / Lot / Spread / Swap หมายถึง ? HD

อ่านเกี่ยวกับ ขาดทุน หมายถึง

งบกำไรขาดทุน            งบกำไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement) เป็นรายงาน ทางการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนอนงานของกิจการสำหรับงวดเวลาหนึ่งว่ากิจการมีรายได้ ค่าใช้จ่ายในการก่อให้เกิดรายได้นั้นเป็นจำนวนเท่าใด หากรายได้มีมากกว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี นั้นก็จะเกิดผลอย่างไร แต่ถ้าเป็นในทางตรงกันข้ามกิจการก็จะมีผลขาดทุน ดังนั้นองค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการ คือรายได้และค่าใช้จ่าย            รายได้ (Revenues) หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือได้บริการ ที่สามารถคำนวนเป็นเงินได้แน่นอน ซึ่งมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของหรือสุทธิของกิจการเพิ่มขึ้น เช่น รายได้ค่าขายสินค้า รายได้ค่าบริการซ่อมรถ รายได้ค่าเช้าบ้าน ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น            ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึงสิ่งที่กิจการจ่ายไปในการดำเนอนการเพื่อ ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของ หรือสินทรัพย์สุทธิของกิจการลดลง เช่น ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานขาย ค่าโฆษณา ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  ค่าขนส่งสินค้า ดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น             กำไรสุทธิ (Net Income) หมายถึง ส่วนของรายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่าย             ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) หมายถึงส่วนของค่าใช้จ่ายที่มากกว่ารายได้                 รูปแบบในการนำเสนอกำไรขาดทุน มี 2 รูปแบบ คือ                 1. แบบบัญชี (Account From) เป็นการรายงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ด้านซ้าย  ส่วนรายได้จะรายงานไว้ด้านขวา ผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายจะแสดงอยู่ด้านใดขึ้นอยู่ กับว่ากิจการมีผลกำไรไว้ด้านซ้ายรวมกับค่าใช้จ่าย แต่หากเป็นผลขาดทุนสุทธิก็จะรายงานไว้ ด้านขวาร่วมกับรายได้ ทั้งนี้ยอดรวมของทั้ง 2 ด้านจะต้องเท่ากัน

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน (กรณีธุรกิจบริการ)

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน (กรณีธุรกิจบริการ)

          ผู้จัดทำบัญชีมักจะนำเสนองบกำไรขาดทุนในรูปแบบรายงาน (Report Form) เพื่อให้ ผู้ใช้งบการเงินที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชีสามารถอ่านข้อมูลได้โดยง่าย

Page >> 1 2 3 4 5 6 7 8

Source: http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&No=1335830


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขาดทุน หมายถึง

ขาดทุน หมายถึง

Basic course Part 7 - Pips / Lot / Spread / Swap หมายถึง ? HD

วิดีโอ ขาดทุน หมายถึง          ผู้จัดทำบัญชีมักจะนำเสนองบกำไรขาดทุนในรูปแบบรายงาน (Report Form) เพื่อให้ ผู้ใช้งบการเงินที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชีสามารถอ่านข้อมูลได้โดยง่าย

ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น เพื่อให้การปรับปรุงค่าใหม่ในการค้าขายแต่ละรายการนี้ถูกต้องสมบูรณ์จำเป็นจะต้องทำการหาอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการค้าขายแต่ละครั้ง ซึ่งในทางปฎิบัติจะทำได้ยาก ดังนั้นรายการเหล่านี้ควรจะมีการแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายเดือน (หากรายได้ ค่าใช้จ่าย และอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างคงที่) อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวน่าจะประมาณอัตราแลกเปลี่ยนในอดีตสำหรับการค้าแต่ละรายการได้

ที่ต้องการฝึกทักษะ ความชำนาญ ในการจัดทำบัญชี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของตนเองเรื่องการแปลงค่างบการเงินเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน เอาเป็นว่าอธิบายคร่าวๆ แล้วกันนะครับ

ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ในส่วนของสินทรัพย์จะใช้อัตราซื้อไทยบาท / เหรียญปอนด์สเตอริงค์ ในการแปลงค่า ส่วนหนี้สินจะใช้อัตราขายไทยบาท / เหรียญปอนด์สเตอริงค์ ในการแปลงค่า

ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น เพื่อให้การปรับปรุงค่าใหม่ในการค้าขายแต่ละรายการนี้ถูกต้องสมบูรณ์จำเป็นจะต้องทำการหาอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการค้าขายแต่ละครั้ง ซึ่งในทางปฎิบัติจะทำได้ยาก ดังนั้นรายการเหล่านี้ควรจะมีการแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายเดือน (หากรายได้ ค่าใช้จ่าย และอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างคงที่) อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวน่าจะประมาณอัตราแลกเปลี่ยนในอดีตสำหรับการค้าแต่ละรายการได้

ผลต่างระหว่างทรัพย์สิน กับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น จะบันทึกเป็นผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน อยู่ในหมวดของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล

Source: http://salc.trang.psu.ac.th/caisalc/accounting/content3.html