ได้กำไร ภาษาอังกฤษ

Apr 14

ได้กำไร ภาษาอังกฤษ

ABebay Live Special : เปิดตัวคอร์ส Data mining สินค้าไทยทำกำไรบนอีเบย์ ได้กำไร ภาษาอังกฤษ.

วิดีโอ ได้กำไร ภาษาอังกฤษเป็นระบบเศรษฐกิจที่ถือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าของ และลงทุนในก

Share information

ถ้าไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ใช้คำว่า neverอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ได้กำไร ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ และความหมาย

วิชาเศรษฐศาสตร์

1.                  Barter Economy           (เศรษฐกิจการแลกเปลี่ยน)

คือเอาสิ่งของแลกเปลี่ยนกับสิ่งของโดยตรงอีกต่อไป  ซึ่งลำบากในการนำพา  หาคนต้องการตรงกันไม่ได้ หรือแลกกันไม่ได้พอดีเต็มหน่วย การร่วมกันทำงานก็ไม่ต้องใช้วิธีเอาผลผลิตมาแบ่งส่วนกันอีกต่อไป แต่คนที่รวยหน่อยก็รับผลผลิตเอาไว้สำหรับนำไปจำหน่ายต่อ โดยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมงานอื่นๆ เป็นเงินตรา หรือถ้าไม่รวยมากนักก็ต้องใช้วิธีจำหน่ายก่อน เมื่อได้เงินแล้วจึงเอามาแบ่งให้แก่ผู้ร่วมงานในสังคมในระบบเศรษฐกิจแบบ เช่นในปัจจุบัน บุคคลแต่ละคนจะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค หรือเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้าง ในตลาดซึ่งดูยืดยาวไม่รู้จบ ความต้องการของผู้หนึ่งโดยมีสิ่งตอบแทนจะไปทำให้อีกผู้หนึ่งยินดีผลิตสิ่งที่บุคคลแรกต้องการนั้นเสมือนหนึ่งว่าเขาได้ผลิตสิ่งนั้นขึ้นด้วยมือของเขาเองทีเดียว (ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องติดต่อกันโดยตรง แต่อาจแลกเปลี่ยนผ่านผู้อื่นอีกหลายต่อหลายทอด) ทุกคนต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเช่นนี้

2.                  Basic Economy  (ปัญหาเศรษฐกิจขั้นมูลฐาน)

ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติในการประมาณค่าสมการถดถอย แบบสมการเชิงเดี่ยว สมการเชิงซ้อน และระบบสมการ วิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางสถิติกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อสมมติพื้นฐาน ปัญหาและเทคนิคการเลือกตัวแบบ โครอิทีเกรชั่น (Co integration) ยูนิตรูท (unit roots) และศึกษาการประยุกต์ใช้เศรษฐมิติกับแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค

3.                  Capital  (ทุน)

คือ เศรษฐทรัพย์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน หรือเศรษฐทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตเศรษฐทรัพย์อื่นๆ สำหรับการแลกเปลี่ยนที่ต้องมีเรื่อง “การแลกเปลี่ยน” อยู่ด้วยในคำจำกัดความของคำว่า “ทุน” ก็เพราะเรามุ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมส่วนรวม ถ้าผลิตเองใช้เองไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น สิ่งที่นำมาช่วยในการผลิตถึงแม้จะถือได้ว่าเป็น “ทุน” สำหรับส่วนตัวผู้นั้น ก็ไม่ถือว่าเป็น “ทุน” สำหรับสังคมเครื่องมือต่างๆ ทางช่าง เครื่องจักร โรงงาน ร้านค้า และสินค้าในร้าน นับว่าเป็นทุนที่แท้จริงแต่ที่ตั้งโรงงานหรือร้านค้าเป็นปัจจัยที่ 1 (คือ ที่ดิน)ธนบัตรหรือเงินตราก็เป็นทุน แต่เป็นทุนซึ่งส่วนมากจะมีมูลค่าแท้จริงน้อยกว่ามูลค่าที่กำหนดให้แก่เงินตรานั้นๆ    ถ้าเป็นระบบการคลังที่ใช้ทองคำหนุนหลัง ธนบัตรก็คือตัวแทนของทองคำซึ่งมีอยู่ในท้องพระคลังเช็คหรือใบสัญญารับรองการกู้หนี้ ก็เช่นเดียวกัน คือ เป็นทุนในแง่ที่ว่าเป็นประโยชน์ในการผลิต (ซึ่งหมายความรวมถึงการแลกเปลี่ยน) แต่มูลค่าแท้จริงของมันอาจจะเพียง 5 หรือ 10 สตางค์ ไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนบาทตามจำนวนเงินที่เขียนในเช็คหรือใบสัญญานั้นๆเพราะฉะนั้น ธนบัตร เช็ค หรือใบสัญญากู้เหล่านี้ นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านจึงไม่ยอมถือว่าเป็นทุนตามความหมายที่แท้จริง คงถือเป็นเพียงตัวแทนของทุนเท่านั้นการศึกษาเล่าเรียน หรือการฝึกหาความชำนาญนั้น ตามความหมายทั่วไป ถือว่าเป็น “การลงทุน” อย่างหนึ่ง  แต่ความจริงมิใช่  หากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานทางสมอง หรือทางกาย ตามแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม ในด้านการบัญชี หรือธุรกิจ การถือว่าที่ดิน และการให้การฝึกหัดศึกษาอบรมเป็นทุน หรือการลงทุนนั้น ย่อมเป็นการถูกต้อง  แต่ในการศึกษาทางเศรษฐ-ศาสตร์ บางครั้งเรามีความจำเป็นที่จะต้องแยกความแตกต่างเหล่านี้

4. Capital Goods    (สินค้าประเภททุน)

ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "สินค้าประเภททุน" เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้น

5. Capitalism          (ลัทธิทุนนิยม)

เป็นระบบเศรษฐกิจที่ถือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าของ และลงทุนในก

Source: https://www.eduzones.com/knowledge-2-14-2857.html


ได้กำไร ภาษาอังกฤษ