กำไร benefit หมายถึง

Apr 10

กำไร benefit หมายถึง

1.2.5 วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป

Call Force              คือ มูลค่าที่โบรกเ�


กำไร benefit หมายถึง

posted at : 2016-09-09 13:41 pmวิดีโอ กำไร benefit หมายถึง

錦綉未央 The Princess Wei Young 42 唐嫣 羅晉 吳建豪 毛曉彤 CROTON MEGAHIT Officia

อ่านเกี่ยวกับ กำไร benefit หมายถึง

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สามารถอธิบายได้ในรูปขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) ซึ่งมีลักษณะสำคัญสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ได้แก่

ประเภทของผลิตภัณฑ์

ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix)สินค้าทั้งหมดที่ธุรกิจมีไว้จำหน่าย เรียกว่า “ส่วนประสมผลิตภัณฑ์”

สายผลิตภัณฑ์ (Product Line) หมายถึง กลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันคล้ายกัน มีความเกี่ยวข้องกัน เป็นสินค้าที่ใช้ร่วมกัน ขายให้กลุ่มผู้ซื้อกลุ่มเดียวกัน หรือวิธีการจำหน่ายอย่างเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

รายการผลิตภัณฑ์ (Product Item) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างในตรา สินค้า รูปร่าง หรือราคา การพิจารณาส่วนประสมผลิตภัณฑ์ จะต้องพิจารณาเรื่องความกว้าง (Width) ความลึก (Depth) และความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ (Consistency)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อส่วนประสมผลิตภัณฑ์

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)

1.1 สินค้าผู้บริโภค หมายถึงสินค้าที่ผู้ซื้อนำไปใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภคเอง สินค้าผู้บริโภคยังสามารถแบ่งย่อยเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

1.1.1 แบ่งตามพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

1.1.2 แบ่งตามการใช้งานของผลิตภัณฑ์

1.1.3 แบ่งตามแนวความคิดของผู้ขายหรือผู้ผลิต

1.2 สินค้าอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทที่สำคัญ

1.2.1 วัตถุดิบ (Raw Material) เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่ได้จากการ กสิกรรมเหมืองแร่ ประมง ป่าไม้ 1.2.2 วัสดุและชิ้นส่วนประกอบ (Manufactured Materials and Parts) แบ่งเป็น

1.2.3 สินค้าประเภททุน (Capital Item) แบ่งเป็น

1.2.4 อุปกรณ์ระบบ (Accessory Equipment) สินค้าประเภทนี้ไม่ได้เกี่ยวข้อง กับกระบวนการผลิตโดยตรง เป็นเพียงช่วยเสริมให้กระบวนการผลิตสำเร็จลงได้แบ่งออกเป็น

1.2.5 วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป

Source: http://helponline.efinancethai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1386:efin-trade-vocabulary&catid=144&Itemid=1193


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กำไร benefit หมายถึง

กำไร benefit หมายถึง

錦綉未央 The Princess Wei Young 42 唐嫣 羅晉 吳建豪 毛曉彤 CROTON MEGAHIT Officia

วิดีโอ กำไร benefit หมายถึง1.2.4 อุปกรณ์ระบบ (Accessory Equipment) สินค้าประเภทนี้ไม่ได้เกี่ยวข้อง กับกระบวนการผลิตโดยตรง เป็นเพียงช่วยเสริมให้กระบวนการผลิตสำเร็จลงได้แบ่งออกเป็น

Call                         คือ ลูกค้าที่จะต้องเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่ม

2. การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณความหมายคำศัพท์ต่างๆ บน efin Trade+

Avg                          คือ ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยของวันนั้น

AVG Vol 5               คือ ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมา

Account Type         คือ ชนิดบัญชีของลูกค้า

Action                     คือ รายละเอียดของ Event call margin หรือ force sell

Amount                  คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการซื้อ/ขาย เทียบกับราคาเฉลี่ย

A (Approved)         คือ สถานะคำสั่งต้องรอการอนุมัติเครดิต

Auto Stop Loss      คือ ปุ่มสำหรับตั้งเงื่อนไขตัดขาดทุนแบบ Auto

Benefit                   คือ การแสดงหลักทรัพย์ที่ ติด Benefit Flag

Bid Price                คือ ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก

Biglot Deals           คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานรายใหญ่

Biglot Volume         คือ ปริมาณการซื้อ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานรายใหญ่

Biglot Value            คือ มูลค่าการซื้อ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานรายใหญ่

BuyVol                     คือ ปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะซื้อ

%BuyVolume          คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะซื้อ คำนวณจาก

                                      (BuyVolume/MainVolume) *100 จะแสดงในกราฟวงกลมในตำแหน่งบนกลางและเป็นสีส้ม

B/S                          คือ Side ที่เกิดการจับคู่ S = SALE (แสดงค่าเป็นสีม่วง), B = BUY (แสดงค่าเป็นสีส้ม)

Buy MR                  คือ MR ของหุ้นที่สั่งซื้อแต่ยังไม่ Match

BMV                       คือ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ Borrow ใน Port ของลูกค้า

B/H Today            คือ จำนวนหุ้นที่มีการส่งคำสั่งซื้อและเกิดการซื้อ/ขายกันขี้น (Matched) รวมทั้งหุ้นที่มีการ Short Sell (ขายโดยไม่มีหุ้น) และมีการ Matched เกิดขึ้นทั้งหมดภายในวันนี้

Budget                   คือ จำนวนวงเงิน

Ceiling               คือ ราคาเพดาน

Change                คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบกับเมื่อวาน (Last Price – Prev)

%Change             คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบกับเมื่อวาน (Change/Prev)*100

%CMPR               คือ ตัวเลข % เปรียบเทียบระหว่าง AvgVol 5 กับ Trade Volume

Credit                   หลักทรัพย์ในพอร์ต(สำหรับบัญชี Credit Balance)

Credit Type           คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลูกค้า

Credit Line            คือ วงเงินเครดิตเริ่มต้นซื้อของลูกค้าเมื่อลูกค้าเปิดบัญชีใหม่

Confirm Summary        สรุปรายการซื้อ/ขายของลูกค้าตามหุ้นที่จับคู่ได้

Confirm By Stock         แสดงรายการ Sub Total

Cost                       คือ ต้นทุนของการซื้อหุ้น (คำนวณจาก Shares * Average)

Cost Avg               คือ ราคาเฉลี่ยในการซื้อต่อหุ้นที่เกิดขึ้นภายในพอร์ตของลูกค้าภายในวันนี้

Cost Amount          คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการขายเทียบกับราคาต้นทุนเฉลี่ย ซึ่งสามารถทำการคำนวณได้ดังนี้ Cost Tot   Amount = Cost Avg * Sell Today

Current Value         คือ มูลค่าปัจจุบันของหุ้นที่มี (คำนวณจาก Shares * Last)

Customer Flag        คือ เครื่องหมาย Flag ที่ลูกค้าติด

Customer Type       คือ ชนิดลูกค้า

Can’t over credit     คือ กำหนดความสามารถในการซื้อ/ขายเกินเครดิตที่มีอยู่

Colleteral               คือ มูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ลูกค้าวางเป็นประกันเพิ่ม

Call                         คือ ลูกค้าที่จะต้องเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่ม

Call Force              คือ มูลค่าที่โบรกเ�

Source: http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/admin/admin09/chap4.htm